ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΙΓΙΝΗΣ
Μέση ζωηρότητα βλάστησης μπαίνει σε καρποφορία το έκτο ή έβδομο έτος είσοδος στην πλήρη καρποφορία μετά από 14 χρόνια .Παραγωγικότητα πολύ καλή .Πολύ καλή ποιότητα καρπού με πολύ καλή εμφάνιση .
ΠΟΝΤΙΚΗ
Ζωηρότητα βλάστησης :Ζωηρή ,μπαίνει σε καρποφορία έκτο ή έβδομο έτος είσοδος σε πλήρη καρποφορία 13ο έτος .Πολύ καλή ποιότητα καρπού ,πιο πράσινος από την Αιγίνης με ελαφρά αρωματική γεύση.
ΑΡΣΕΝΙΚΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ Γ, ΜAHO 502,Δ, PETERS